EFPA Europe Think Tank 2023 w Paryżu: gorąca dyskusja o roli doradców finansowych w rozwoju finansowania ESG i podniesieniu jakości doradztwa finansowego dla klientów w czasach niepewności

  • Stowarzyszenie organizuje ogólnoeuropejskie spotkanie we Francji, które gromadzi ekspertów i członków ze wszystkich krajowych organizacji EFPA
    w celu omówienia aktualnych trendów w doradztwie finansowym.
  • EFPA Europe podkreśla znaczenie odpowiedzialnych i zrównoważonych inwestycji wspieranych przez regulacje oraz potrzebę niezależnej edukacji w celu zachęcenia inwestorów do zainteresowania się tymi praktykami.
  • Eksperci podkreślają, że portfele zbudowane w oparciu o zrównoważone obligacje
    i akcje mogą być niskokosztowe, generować dobre zwroty i mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo oraz środowisko.

W Paryżu, EFPA Europe zorganizowała kolejną edycję Think Tanku. Gromadzi on uznanych specjalistów w dziedzinie planowania finansowego i doradztwa z całego kontynentu europejskiego oraz przedstawicieli wszystkich krajowych organizacji EFPA. Uczestnicy tegorocznego spotkania omawiali aktualne kwestie, interesujące całą europejską społeczność doradców finansowych.

Think Tank EFPA Europe 2023 koncentruje się na dwóch tematach, o największym znaczeniu dla branży: ewolucji inwestycji ESG, jako strategicznego trendu na rynku, roli doradców oraz potrzebie upowszechnienia usługi planowania finansowego dla Klientów w UE w czasach niepewności makroekonomicznej.

Pierwszy panel, prowadzony przez Martinę Siruceką (EFPA Czech Republic, EFPA Europe SQC), dotyczył kluczowych aspektów inwestycji ESG, które w ostatnich latach odnotowały znaczny wzrost na wszystkich rynkach. Jego celem było omówienie decydujących czynników dla klientów przy wyborze inwestycji z kryteriami ESG, niezależnie od tego, czy koncentrują się oni wyłącznie na maksymalizacji zysków, czy też biorą pod uwagę aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem, etyką
i poszanowaniem środowiska. Ponadto podjęto debatę na temat tego, czy inwestycje ESG oferują lepsze stopy zwrotu w porównaniu z konwencjonalnym portfelem inwestycyjnym. Certyfikowani Doradcy EFPA pokazywali rzetelne dane, pokazujące, że inwestując w rozwiązania ESG można oczekiwać pozytywnych zwrotów z inwestycji.

Podkreślono również znaczenie inwestowania w spółki, które ograniczają emisję dwutlenku węgla, zapewniają bezpieczeństwo i jakość produktów oraz są profesjonalnie zarządzane. Omówiono wady i zalety unijnego rozporządzenia w sprawie taksonomii, ustanawiającego kryteria zrównoważonego rozwoju w celu określenia, jakie działania biznesowe są uważane za zrównoważone. Rozporządzenie to jest obowiązkowe dla firm, które muszą ujawniać informacje niefinansowe, a także dla uczestników rynku finansowego oraz państw. Jest ono szczególnie istotne, ponieważ służy jako przewodnik do ustanawiania standardów dotyczących zrównoważonych produktów finansowych, w tym funduszy ESG, zielonych obligacji i zielonych pożyczek.

Eksperci biorący udział w Think Tank EFPA Europe 2023 zwrócili uwagę także na takie tematy, jak impact equity, rolę zielonych obligacji, jako instrumentu finansowania przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz znaczenie inwestowania z jasnymi celami dostosowanymi do potrzeb każdego inwestora. Podkreślono, że relacja między doradcą a klientem powinna koncentrować się na osiągnięciu ważnych celów Klienta, a nie wyłącznie na maksymalizacji zysków finansowych.

Ponadto wspomniano o znaczeniu dywersyfikacji portfeli za pomocą nieskorelowanych aktywów w celu poprawy ochrony przed spadkami na rynku. EFPA Europe podkreśliła, że portfele zbudowane w oparciu o obligacje społeczne oraz akcje mogą zapewnić inwestorom niskokosztowe elementy, które pozwalają im generować zwroty finansowe, jednocześnie wywierając pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. W związku z tym unijny plan działania na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu został przedstawiony, jako kluczowa inicjatywa mająca na celu ukierunkowanie przepływów kapitałowych na bardziej zrównoważoną gospodarkę, obejmująca takie aspekty, jak taksonomia, ujawnianie informacji na temat zrównoważonego rozwoju w produktach finansowych oraz włączenie kryteriów ESG do doradztwa finansowego.

To m.in. dlatego EFPA Europe wprowadziła certyfikat „EFPA ESG Advisor”. Jest to certyfikat w zakresie zrównoważonego doradztwa finansowego, który potwierdza, że doradca posiada wiedzę wymaganą do pracy z klientem w obszarze produktów ESG, dostosowując się do aktualnych trendów na rynkach finansowych. SUSTAINABLE FINANCE to nie strategia inwestycyjna. To STRATEGIA PRZETRWANIA dla Planety i przyszłych pokoleń.

Podczas drugiego panelu, prowadzonego przez dr Paula Ryana (EFPA Ireland, EFPA Europe SQC), rozmawiano o możliwościach stworzenia właściwej alokacji portfela dla inwestorów/klientów, biorąc pod uwagę niepewność makroekonomiczną i zmienność rynku. Omówiono również najważniejsze aspekty kreowania wytycznych w celu edukowania klientów i zarządzania ich oczekiwaniami inwestycyjnymi w niepewnym środowisku i przy zmienności, jako głównym czynniku wpływającym na wyniki różnych aktywów.

Pandemia wywołała niepewność, która utrzymuje się do dziś, potęgowaną przez napięcia geopolityczne, wynikające z czynników, takich jak wojna w Ukrainie. W wyniku kryzysu COVID-19 stopa inflacji osiągnęła w 2022 r. najwyższy poziom od początku XXI wieku, choć dzięki polityce EBC zaczęła systematycznie spadać. Pandemia nie miała jednak ryzykownego wpływu na stopę zatrudnienia, która w nadchodzących latach będzie wykazywać tendencję spadkową.

Jeśli chodzi o realokację portfela w obecnej sytuacji, eksperci EFPA Europe podkreślają inne czynniki, w tym wyzwanie dla dominacji krajów produkujących paliwa kopalne, ze względu na wpływ na zmniejszenie popytu na węgiel, ropę i gaz w gospodarkach głównych eksporterów energii. Dzieje się to w kontekście zmian geopolitycznych, ponieważ kraje starają się zabezpieczyć interesy energetyczne, zdywersyfikować swoje gospodarki oraz intensywnie konkurować o rozwój i kontrolę nad technologiami odnawialnymi.

Ponadto, podczas wydarzenia wspomniano o najważniejszych obecnych zagrożeniach, takich jak konflikt między Ukrainą i Rosją, a także Chinami i Tajwanem, presją migracyjną, zmianami klimatu oraz nieprzewidywalną i coraz bardziej protekcjonistyczną polityką handlową, a także wojną handlową między USA a Chinami oraz konsekwencjami Brexitu. Eksperci wskazali na znaczenie zmian demograficznych na całym świecie, z prognozą spadku globalnego współczynnika dzietności z 5 dzieci na kobietę w 1950 r. do 2,3 dziecka w 2021 r. i oczekuje się, że osiągnie on 1,9 dziecka na kobietę w 2100 roku. Omówiono również wzrost długowieczności, zauważając, że oczekiwana długość życia wzrośnie z 72,8 lat w 2019 roku do 77,2 lat w 2050 roku.

W tym sensie, w wyniku ogromnej niepewności, kluczową rolą doradcy finansowego jest budowanie zaufania z klientem i pomaganie mu w wyborze odpowiedniego portfela, zgodnego z jego życiowymi celami w świecie charakteryzującym się dużą niepewnością makroekonomiczną, geopolityczną i regulacyjną. Klienci w Europie potrzebują profesjonalnej usługi PLANOWNIA FINANSOWEGO.

Podsumowując, podczas EFPA Europe 2023 Think Tank w Paryżu podkreślono rosnące znaczenie odpowiedzialnych i zrównoważonych inwestycji, popartych dobrymi regulacjami oraz potrzebę powszechnej edukacji finansowej dla ograniczenia asymetrii informacji i ułatwienia klientom podejmowania świadomych decyzji, w tym inwestowania w rozwiązania ESG. Wyniki dyskusji przeprowadzonych w ramach paneli będą upublicznione po zakończeniu sesji Think Tank w Paryżu i zostaną udostępnione międzynarodowej społeczności EFPA.

O EFPA Europe

EFPA jest wiodącą organizacją, upowszechniającą profesjonalne standardy zawodowe dla doradców i planistów finansowych w Europie dla wzmacniania jakości i zaufania na rynku finansowym.  budującym zaufanie publiczne. EFPA kształtuje standardy pracy certyfikowanych doradców z Klientami, wyznaczając standardy wiedzy, umiejętności i etyki zawodowej, budując postawę uczenia się przez całe życie. EFPA propaguje Kodeks etyki zawodowej, który jest fundamentem działania każdego certyfikowanego doradcy finansowego EFPA.

EFPA Europa to  ponad 90 000 aktywnych posiadaczy certyfikatów, którzy są członkami krajowych organizacji EFPA w 11 krajach europejskich. Najnowszy certyfikat EFPA ESG Advisor przynosi znaczący wzrost od 2021 roku.

Kontakt dla mediów: [email protected]